Termostat tip 821

Termostat tip 821 Termostat tip 821 je protiveksplozivni zaštićeni uređaj namenjen za rad u eksplozivnoj atmosferi gasova. Termostat reguliše temperaturu grejnog medijuma za prenos toplote u električnim isparivačima, pravovremenim uključivanjem i isključivanjem električnog grejača i to posredno dajuđi signal na relej. Tako|e upravlja elektromagnetnim ventilima u električnim isparivačima , tako što ventil drži otvorenim (pod…

Dvoinjektorski venturi mešač tip 751

Dvoinjektorski venturi mešač tip 751 Dvoinjektorski venturi mešač tip 751 koristi se za dobijanje smeše parne faze tečnog naftnog gasa (TNG) i vazduha čije su karakteristike (Vobe index) istovetne karakteristikima prirodnog gasa, pa se prelazak sa jednog na drugo gorivo odvija bez poremećaja i bez potrebe za dodatnim podešavanjem radnog uređaja (gorionici, kotlovi itd.). Ovakva smeša…

Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621

Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621 za rezervoare i autocisterne   Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621 za rezervoare i autocisterne se koristi za ugradnju na horizontalne stabilne (nadzemne) rezervoare i autocisterne, a služi za merenje nivoa tečnosti (najčešće propan-butana) u njima. Opremljen je mernom skalom za očitavanje nivoa tečne faze (0÷100%).   Opis rada…

Indikator protoka tečnosti tip 611

Indikator protoka tečnosti tip 611 Namena: Indikator protoka tečnosti tip 611 se koristi na postrojenjima i instalacijama propan-butana, nafte i drugih tečnosti, gde je potrebno vizuelno ustanoviti da li (tečnost) protiče kroz cevovod. Montira se na cevovod prirubničkom vezomu horizontalnom položaju   Opis rada Prilikom proticanja tečnosti kućište indikatora, ona nailazi na pregradu. Tečnost savlađuje…

Izolaciona prirubnica tip 514

Izolaciona prirubnica tip 514 Namena: Izolaciona prirubnica tip 514 služi da električno (galvanski) odvoji nadzemni i podzemni deo čeličnog cevovoda, u cilju sprečavanja premošćenja atmosferskih pražnjenja (preko metalnih zidova cevi), nastanka požara ili eksplozije gasa. Ugrađuju se u cevovod nadzemno, u horizontalnom ili vertikalnom položaju.   UGRADNJA Pri ugradnji na cevovod, postavlja se kompletna prirubnica,…

Izolacioni komadi tip 511 i 512

Izolacioni komadi tip 511 i 512 Namena: Izolacioni komadi tip 511 i 512 služe da električno (galvanski) odvoje nadzemni i podzemni deo čeličnog cevovoda, u cilju sprečavanja premoščenja atmosferskih praćnjenja (preko metalnih zidova cevi), nastanka požara ili eksplozije gasa. Ugrađuju se u cevovod podzemno ili nadzemno, u horizontalnom ili verikalnom položaju. OPIS RADA Elementi izolacionih…

Prigušivač buke tip 450

Prigušivač buke tip 450 Prigušivač buke tip 450 se koristi za smanjenje buke na redukcionim linijama gasnih instalacija. Buka u gasnim instalacijama nastaje prvenstveno povećanjem brzine strujanja gasa usled redukcije pritiska u regulatorima. Intenzitet buke kreće se u šrokom spektru frekvencija, pri čemu se maksimumi frekvencija kreću u opsegu od 1 do 8 kHz. Prigušivač…

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u širokoj potrošnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima eventualnih oštećenja gasnih instalacija, omogućava se znatno lakše otkrivanje…