icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior – Regulatori pritiska direktnog dejstva

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG) neza-visno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Regulator je predviđen i za visoke pritiske do 100 bar i do 250 bar (CNG) i temperature gasa do 60 °C i do 90 °C.
Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navijni. Za visoke pritiske 250 bar ugrađuje se ventil sigurnosti po zahtevu kupca. Regulator se izvodi i sa integrisanim sigur-nosnim prekidnim ventilom (blokadni mehanizam TIP:233) i to sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska.

Opis rada

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) nalazi se otvorenom položaju tj. membranski sklop pod dejstvom sile opruge pomera pokretnu mlaznicu u odnosu na sedište regulatora i tim u potpunosti otvara regulator. Pritisak gasa preko impulsnog voda deluje na donju površinu membranskog sklopa i savlađuje silu opruge istovremeno povlači pokretnu mlaznicu i time vrši regulaciju pritiska na zadati pritisak. Kada pritisak u izlaznom vodu odnosno impulsnoj cevi ima tendenciju rasta regulator se automatski pritvara, a u slučaju tendencije pada zadatog pritiska regulator se otvara. Sila opruge se zadaje regulacionim zavrt-njem.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: