Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior – Regulatori pritiska direktnog dejstva

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG) neza-visno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Regulator je predviđen i za visoke pritiske do 100 bar i do 250 bar (CNG) i temperature gasa do 60 °C i do 90 °C.
Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navijni. Za visoke pritiske 250 bar ugrađuje se ventil sigurnosti po zahtevu kupca. Regulator se izvodi i sa integrisanim sigur-nosnim prekidnim ventilom (blokadni mehanizam TIP:233) i to sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska.

Opis rada

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) nalazi se otvorenom položaju tj. membranski sklop pod dejstvom sile opruge pomera pokretnu mlaznicu u odnosu na sedište regulatora i tim u potpunosti otvara regulator. Pritisak gasa preko impulsnog voda deluje na donju površinu membranskog sklopa i savlađuje silu opruge istovremeno povlači pokretnu mlaznicu i time vrši regulaciju pritiska na zadati pritisak. Kada pritisak u izlaznom vodu odnosno impulsnoj cevi ima tendenciju rasta regulator se automatski pritvara, a u slučaju tendencije pada zadatog pritiska regulator se otvara. Sila opruge se zadaje regulacionim zavrt-njem.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: