icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Aksijalni regulator pritiska tip 135-AX

Aksijalni regulator pritiska tip 135-AX – Regulatori pritiska sa pilotom za niske i srednje pritiske

Aksijalni regulator pritiska tip 135-AX je regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Koristi se za regulaciju pritiska u instalacijama prirodnog gasa, propan butana, vazduha, azota i ostalih tehničkih gasova. Ulazni pritisak se preko prigušnice dovodi do pilot regulatora u kome, zajedno sa izlaznim pritiskom, formira upravljački pritisak. Regulator se izvodi i sa integrisanim prigušivačem buke koji u četiri stepena prigušenja kroz prestrujne ploče i međuploče značajno smanjuje nivo buke.

Konstrukcija regulatora omogućava jednostavnu demontažu sa linije gasovoda (demontažom adaptera), olakšano servisiranje i pregled kritičnih elemenata kao i fleksibilnost u pogledu promene veličine izlazne prirubnice. Ova konstrukcija aksijalnog regulatora takođe otklanja uzrok oštećenja membrane usled pojave nečistoća u gasu time što je predviđen otvor kroz koji nečistoće mogu prolaziti tako da ne utiču na membranu i njenu zaptivnu funkciju. Aksijalni regulator pritiska tip: 135-AX je u slučaju otkaza, odnosno oštećenja membrane, otvoren. Namenjen je prvenstveno za horizontalnu ugradnju ali je i vertikalni način ugradnje moguć. Pri vertikalnoj ugradnji voditi računa o smeru strujanja gasa koji bi trebalo da bude odozdo na više. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno (dato na crtežima).

Opis rada

Aksijalni regulator pritiska tip: 135-AX u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) nalazi se u zatvorenom položaju tj. membrana je pod dejstvom sile opruge pritisnuta na sedište regulatora. Pilot se nalazi u zatvorenom položaju. Puštanjem gasa u instalaciju, on preko ulazne prirubnice dolazi do membrane i teži da je potisne zajedno sa podmetačem opruge i pritezačem membrane odnosno da otvori regulator savladavajući silu opruge.nUlazni pritisak se kroz priključak na ulaznoj prirubnici dovodi do prigušnice. Finim podešavanjem prigušnice, na njenom izlazu ostvaruje pritisak koji se dalje razvodi na dve strane: do gornje komore membrane i do pilota regulatora. Pritisak koji je doveden u komoru iznad membrane regulatora, zajedno sa oprugom teži da zatvori regulator, a pritisak koji je do pilot regulatora , delujući na njegovo sedište i membranu, otvara ga. Zadatak pilota regulatora je da ostvari upravljački pritisak potreban za rad regulatora.

Kada se na izlazu regulatora dobija zadata vrednost izlaznog pritiska, tada je uspostavljena ravnoteža sila u pilotu i regulatoru, odnosno dobijena vrednost upravljačkog pritiska potrebna da se ostvari zahtevana pozicija membrane regulatora u odnosu na sedište. U slučaju rasta izlaznog pritiska, pritvara se pilot, viši upravljački pritisak deluje i na membranu, pritvara regulator tako snižava izlazni pritisak na podešenu vrednost. U slučaju opadanja izlaznog pritiska dešava se suprotno. U toku normalnog rada slavina je zatvorena. Služi za kratku vezu pritisaka ispod i iznad membrane i drži regulator u zatvorenom stanju. Slavina se otvara u slučaju prvog puštanja u rad i nakon servisa regulatora i regulacione linije.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: