Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Blokadni ventil pritisak tip 232 BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV

Blokadni ventil za niski – srednji pritisak

Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog i preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju porasta (ili sniženja) ulaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se deblokirati samo ručno. U normalnom stanju (radnom), blokadni ventil je otvoren.

Prilikom ugradnje obavezno proveriti da li je instalacija ispred blokadnog ventila čista. Ventil se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Izrađuje se sa smerom ulaska gasa sleva na desno, osim ukoliko se to porudžbinom drugačije traži.

Blokadni ventili tip: 232-BV čine tri osnovne celine:

– kućičte ventila (1),
Izra|uju se za:
– ZAŠTITU OD VISOKOG I NISKOG PRITISKA – VNP i
– ZAŠTITU OD VISOKOG PRITISKA – VP.
– blokadni mehanizam (BM), i
– pilot blokade (PB).

Povratni signal izlaznog pritiska p se pomoću impulsnog voda dovodi do pilota blokade (PB), odnosno ispod membrane pilota. Pilot blokade predstavlja aktuator blokadnog mehanizma (BM) i u njemu se nalaze opruge za podešavanje pritisaka blokiranja. Sila opruge za visoki pritisak se podešava okretanjem pritezača, a sila opruge za niski pritisak, okretanjem pritezača. Porastom pritiska p do p raste sila ispod membrane pilota (klipa) i sabija se opruga tako da se pomera brava pilota, 2 blVP osloba|aju kuglice u pilotu i osloba|a trn brave pilota koji pod dejstvom udarne opruge okida nastavak potiskivača. Nastavak potiskivača i potiskivač zakrću telo ključa brave  tako da se osloba|a prostor za kuglice brave koje iskaču iz žleba na trnu. Odbravljen trn pod dejstvom opruge potiskuje zatvarač na sedište i prekida protok gasa. Padom pritiska p do p , opada sila ispod membrane (klipa), tako da opruga za niski pritisak (10) 2 blNP potiskuje bravu pilota i osloba|a kuglice u pilotu i aktivira blokadni mehanizam kao u prethodnom slučaju. Aktiviranje blokadnog mehanizma je mogu}e izvršiti i ručno preko ručnog potiskivača, potiskivanjem glave.

Deblokada blokadnog mehanizma se vrši ručno i to na sledeći način.

1. Zaštita od visokog pritiska
– Zatvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije
– Okretanjem točka u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, izvršiti izjednačavanje pritisaka.
– Skinuti vizir i potisnuti dugme. Ako je vrednost izlaznog pritiska manja ili jednaka p , pilot će zabraviti, tj. dugme će ostati potisnuto.
– Okrenuti točak dok se ne zabravi blokadni mehanizam.
– Polako otvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije.

2. Zaštita od visokog i niskog pritiska pritiska
– Zatvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije
– Okretanjem točka u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, izvršiti izjednačavanje pritisaka.
– Skinuti vizir i potisnuti dugme. Ako je vrednost izlaznog pritiska veća od p i manja ili jednaka pblNP , pilot će zabraviti, tj. dugme će ostati potisnuto.
-Okrenuti točak dok se ne zabravi blokadni mehanizam.
-Polako otvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: