icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Blokadni ventil pritisak tip 232 BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV

Blokadni ventil za niski – srednji pritisak

Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog i preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju porasta (ili sniženja) ulaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se deblokirati samo ručno. U normalnom stanju (radnom), blokadni ventil je otvoren.

Prilikom ugradnje obavezno proveriti da li je instalacija ispred blokadnog ventila čista. Ventil se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Izrađuje se sa smerom ulaska gasa sleva na desno, osim ukoliko se to porudžbinom drugačije traži.

Blokadni ventili tip: 232-BV čine tri osnovne celine:

– kućičte ventila (1),
Izra|uju se za:
– ZAŠTITU OD VISOKOG I NISKOG PRITISKA – VNP i
– ZAŠTITU OD VISOKOG PRITISKA – VP.
– blokadni mehanizam (BM), i
– pilot blokade (PB).

Povratni signal izlaznog pritiska p se pomoću impulsnog voda dovodi do pilota blokade (PB), odnosno ispod membrane pilota. Pilot blokade predstavlja aktuator blokadnog mehanizma (BM) i u njemu se nalaze opruge za podešavanje pritisaka blokiranja. Sila opruge za visoki pritisak se podešava okretanjem pritezača, a sila opruge za niski pritisak, okretanjem pritezača. Porastom pritiska p do p raste sila ispod membrane pilota (klipa) i sabija se opruga tako da se pomera brava pilota, 2 blVP osloba|aju kuglice u pilotu i osloba|a trn brave pilota koji pod dejstvom udarne opruge okida nastavak potiskivača. Nastavak potiskivača i potiskivač zakrću telo ključa brave  tako da se osloba|a prostor za kuglice brave koje iskaču iz žleba na trnu. Odbravljen trn pod dejstvom opruge potiskuje zatvarač na sedište i prekida protok gasa. Padom pritiska p do p , opada sila ispod membrane (klipa), tako da opruga za niski pritisak (10) 2 blNP potiskuje bravu pilota i osloba|a kuglice u pilotu i aktivira blokadni mehanizam kao u prethodnom slučaju. Aktiviranje blokadnog mehanizma je mogu}e izvršiti i ručno preko ručnog potiskivača, potiskivanjem glave.

Deblokada blokadnog mehanizma se vrši ručno i to na sledeći način.

1. Zaštita od visokog pritiska
– Zatvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije
– Okretanjem točka u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, izvršiti izjednačavanje pritisaka.
– Skinuti vizir i potisnuti dugme. Ako je vrednost izlaznog pritiska manja ili jednaka p , pilot će zabraviti, tj. dugme će ostati potisnuto.
– Okrenuti točak dok se ne zabravi blokadni mehanizam.
– Polako otvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije.

2. Zaštita od visokog i niskog pritiska pritiska
– Zatvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije
– Okretanjem točka u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, izvršiti izjednačavanje pritisaka.
– Skinuti vizir i potisnuti dugme. Ako je vrednost izlaznog pritiska veća od p i manja ili jednaka pblNP , pilot će zabraviti, tj. dugme će ostati potisnuto.
-Okrenuti točak dok se ne zabravi blokadni mehanizam.
-Polako otvoriti zaporni organ na izlazu regulacione linije.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: