icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Elektropneumatski ventil tip 331

Elektropneumatski ventilmembranski

Elektropneumatski ventil tip 331

Elektropneumatski ventil tip 331 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja i instalacija. Upravljanje elektropneumatskim ventilom moguće je vršiti ručno i/ili automatski. Brzinu zatvaranja kao i brzinu otvaranja moguće je podešavati nezavisno na samom ventilu, prema potrebnim uslovima. Osnovna namena ovog ventila je zaštita velikih potrošača gasa, omogućeno brzim zatvaranjem cevovoda, kao i postepeno upuštanje regulacijom brzine otvaranja ventila.

Otvaranje i zatvaranje protoka gasa se vrši u telu ventila pomo}u membrane. U početnom položaju kada je elektromagnetni ventil bez napona, pritisak gasa preko prigušnice ulazi u gornju komoru membrane i zajedno sa oprugom deluje na gornju starnu membrane potiskujući membranu na diznu. Otvaranjem EMV gas iz gornje komore membrane preko prigušnice prestrujava u izlazni vod i prazni gornju komoru. Ulazni pritisak u komori deluje na donju starnu membrane potiskujući je na gore i propu{ta gas kroz diznu u zlazni vod. Zatvaranjem EMV dolazi do ponovnog punjenja komore i opruga zatvara diznu ventila. Brzina zatvaranje se reguli{e preko prigušnice, a brzina otvaranja preko prigušnice.

Specifikacije:

Gasteh.pro