icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Filteri za gas tip 414

Filteri za gas tip 414 sa finim izmenjenim ulošcima

Filteri za gas tip 414 sa finim izmenjenim ulošcima su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća koje je neophodno odstraniti radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice. Sa standardnim filcanim uloškom iz gasa se odstranjuje 98% čestica većih od 5µm. U filtere tip: 414/1 ugra|en je 1 (jedan) filterski uložak, a Filter tip: 414/2 se uglavnom ugrađuje na GMRS i MRS većih kapaciteta. Filter čini telo (cev + duboka danca), odgovarajuće prirubnice sa grlom (na ulazu i izlazu gasa), filterski filcani uložak i poklopac filtera (slepa prirubnica). Na najnižoj tački tela filtera se postavlja slavina za ispust kondezata i rasterećenje filtera od pritiska gasa.

Na ulaznoj i izlaznoj strani su priključci R1/4″ sa čepom koji služe za montažu manometra diferencijalnog pritiska. Manometar se isporučuje montiran na filter sa odgovarajućom armaturom samo po zahtevu kupca. Filteri dimenzija DN200 i veći, se rade sa mehanizmom za pridržavanje i zakretanje poklopca, kao i nožicama za nošenje (za visinu 800 mm). Ako se traži druga visina (od tla do ose filtera) treba je u porudžbini naglasiti. Pored standardne aksijalne izvedbe, filteri se po zahtevu izražuju i u ugaonoj izvedbi. Standardni filteri se isporučuju za vertikalnu ugradnju i ulaz gasa sa leve strane. Drugačiji način ugradnje kupac mora naglasiti u porudžbini. Temperaturno područje rada iznosi (- 20÷ +60 )°C.  Na zahtev kupca proizvode se i specijalni filteri za razne gasove, nazivne pritiske i veličine koje odstupaju od podataka navedenih u tabelama.

 

UPUTSTVO ZA RAD 

Filteri za gas sa finim izmenjenim ulošcima tip 414  se preko priključnih prirubnica spaja sa ostalim elementima redukcione stanice tako da slavina za odmuljenje bude na najnižoj tački. Pri puštanju u pogon prvo se polagano otvara slavina ispred ulaza u filter, a potom slavina iza izlaza prirubnice. Održavanje filtera se svodi na povremeno otvaranje slavine za odmuljenje da bi se izbacio nataloženi kondezat i nečiostoće, i na redovno čišćenje ili zamenu filterskog uločka. Indikacija zaprljanosti filterskog uločka je pad pritiska u filteru za 300-400 mbar, što se očitava na manometru diferencijalnog pritiska.

Postupak pri čišćenju ili zameni filterskog uložka (c) je sledeći: Prvo se zatvori slavina ispred, a zatim slavina iza filtera. Zatim se otvori slavina za ispuštanje kondezata i izjednačavanje pritiska u filteru sa atmosferskim. Slavina se drži stalno otvorena do završetka ubacivanja filterskog uloška u filter. Nakon ovog se polako otpusti sigurnosni zavrtanj i izvuče iz sigurnosne brave kako bi se zakretanjem kape sa cevnog nastavka moglo pristupiti ulošku (c). Odvrtanjem navrtke i uklanjanjem poklopca uloška omogućuje se zamena uloška filtera. Kada je izvađen filterski uložak, suvom krpom se očisti unutrašnjost filtera.

 

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

Očišćeni ili novi filterski uložak se ubacuje i steže sa navrtkom. Očiste se dodirne površine mehanizma za zatvaranje filtera (cevnog nastavka i kape), pregleda da li je zaptivač (“O” prsten) ispravan (ako nije mora se izvršiti zamena). Kanal za “O” prsten i sam zaptivač moraju biti potpuno čisti. Pre montaže “O” prsten i dodirne površine, kao i sam navoj, se namažu mašću. Kapa se postavlja na cevni nastavak i priteže do poklapanja rupa na kapi i sigurnosnoj bravi, čime se omogućava postavljanje sigurnosnog zavrtnja u kapu i samim tim do zaptivanja konusnog zaptivača u cevnom nastavku. Nakon ovog, filter se pušta u rad tako da se prvo zatvori odmuljna slavina, zatim otvori slavina. Na kraju se mora sapunicom proveriti zaptivenost mehanizma za zatvaranje.

Specifikacije:

Gasteh.pro