Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Gasni filteri tip 419-KPG

Gasni filteri tip 419-KPG – fini sa koalescentnim ulošcima

Gasni filteri su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća i tečnosti (vlage, ulja…) radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice.
U filteru tip  419-KPG ugrađen je jedan koalescentni filter. Na najnižoj tački kućišta filtera je ugrađena slavina za ispuštanje kondenzata. Na strani ulaza i izlaza gasa filtera izvedeni su priključci G1/4″ sa čepom koji služe za ugradnju diferencijalnog manometra. Diferencijalni manometar se isporučuje montiran na filter sa odgovarajućom armaturom samo po zahtevu kupca, a služi za indikaciju zaprljanosti uloška.

Opis rada

Gas preko ulaznog priključka ulazi u telo filtera 1 i prolaz kroz koalescentni uložak 3, zatim se filtrirani gas sprovodi kroz posudu filtera 2 do izlaznog priključka na telu filtera. Prolaskom gasa kroz filterski uložak skupljaju se nečistoće i odvaja se vlaga iz gasa koja se skuplja na dnu posude filtera. Dozvoljeni smer proticanja gasa (prikazan na crtežima) naznačen je na telu filtera.

Montaža

Gasni filteri tip 419-KPG ugrađuju se u vertikalnom položaju tako da slavina za odmuljenje bude na najnižoj tački.
Održavanje filtera se svodi na povremeno otvaranje slavine za odmuljenje da bi se izbacio nataloženi kondenzat i na redovno čišćenje ili zamenu koalescentnog uloška. Indikacija zaprljanosti uloška je pad pritiska u filteru za 1 do 2 bar, što se očitava na manometru diferencijalnog pritiska.
Postupak pri čišćenju ili zameni koalescentnog uloška 3 je sledeći:
Prvo se zatvori slavina ispred i iza filtera. Otvoriti slavinu za odmuljenje. Odviti posudu filtera 2 sa tela filtera 2, izvaditi koalescentni uložak 3, očistiti isti ili zameniti novim. Uložak vratiti u posudu filtera. Očistiti navoj na telu filtera i proveriti stanje O-prstena 4, ako je oštećen zameniti novim. Posudu zajedno sa uloškom navrnuti na telo filtera. Filter se pušta u rad tako da se prvo zatvori odmuljna slavina, zatim otvoriti slavinu ispred filtera. Proveriti zaptivenost filtera sapunicom.

Specifikacije: