icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Gasni filteri tip 419-KPG

Gasni filteri tip 419-KPG – fini sa koalescentnim ulošcima

Gasni filteri su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća i tečnosti (vlage, ulja…) radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice.
U filteru tip  419-KPG ugrađen je jedan koalescentni filter. Na najnižoj tački kućišta filtera je ugrađena slavina za ispuštanje kondenzata. Na strani ulaza i izlaza gasa filtera izvedeni su priključci G1/4″ sa čepom koji služe za ugradnju diferencijalnog manometra. Diferencijalni manometar se isporučuje montiran na filter sa odgovarajućom armaturom samo po zahtevu kupca, a služi za indikaciju zaprljanosti uloška.

Opis rada

Gas preko ulaznog priključka ulazi u telo filtera 1 i prolaz kroz koalescentni uložak 3, zatim se filtrirani gas sprovodi kroz posudu filtera 2 do izlaznog priključka na telu filtera. Prolaskom gasa kroz filterski uložak skupljaju se nečistoće i odvaja se vlaga iz gasa koja se skuplja na dnu posude filtera. Dozvoljeni smer proticanja gasa (prikazan na crtežima) naznačen je na telu filtera.

Montaža

Gasni filteri tip 419-KPG ugrađuju se u vertikalnom položaju tako da slavina za odmuljenje bude na najnižoj tački.
Održavanje filtera se svodi na povremeno otvaranje slavine za odmuljenje da bi se izbacio nataloženi kondenzat i na redovno čišćenje ili zamenu koalescentnog uloška. Indikacija zaprljanosti uloška je pad pritiska u filteru za 1 do 2 bar, što se očitava na manometru diferencijalnog pritiska.
Postupak pri čišćenju ili zameni koalescentnog uloška 3 je sledeći:
Prvo se zatvori slavina ispred i iza filtera. Otvoriti slavinu za odmuljenje. Odviti posudu filtera 2 sa tela filtera 2, izvaditi koalescentni uložak 3, očistiti isti ili zameniti novim. Uložak vratiti u posudu filtera. Očistiti navoj na telu filtera i proveriti stanje O-prstena 4, ako je oštećen zameniti novim. Posudu zajedno sa uloškom navrnuti na telo filtera. Filter se pušta u rad tako da se prvo zatvori odmuljna slavina, zatim otvoriti slavinu ispred filtera. Proveriti zaptivenost filtera sapunicom.

Specifikacije: