icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244 kosriste se na svim rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan-butan i druge tehničke gasove kao i naftnim postrojenjima, obavezna je upotreba prekretnih uređja (razvodnih glava). Montira se na postrojenje prirubničkom vezom . Osnovna funkcija prekretnog uređaja je da se u svakom momentu i bez zastoja može izvršiti zatvaranje jednog ventila sigurnosti, koje omogućava njegovu demontažu, popravku, baždarenje i ponovnu montažu.

Opis rada: U normalnom radu, zatvarač prekretnog uređaja se nalazi u položaju kao na crtežu. U slučaju prekoračenja pritiska u rezervoaru (ili drugom postrojenju)reaguju sva 4 ventila sigurnosti (jer su podešeni na istu vrednost pritiska otvaranja). Ukoliko dođe do kvara jednog od ventila sigurnosti (npr. desnog) postupak je sledeći: – odviti poklopac sa desne strane, – zavijati vreteno sa desne strane  (u smeru kazaljke na satu), sve dok zaptivač zatvarača ne nalegne na sedište (Presek A-A – ), – vreteno na levoj strani mora biti u krajnjem odvrnutom položaju, – odviti odušni ventil, da bi se izvršilo ispuštanje fluida iz leve komore prekretnog uređaja (na ovaj način istovremeno se proverava i nepropusnost jedne strane uređaja, – zaviti odušni ventil, – odviti (ili demontirati) neispravan ventil sigurnosti i izvršiti na njemu potrebne intervencije, – montirati ispravan ventil sigurnosti, vratiti vreteno (sa zatvaračem) u početni položaj.

Za slučaj kvara bilo kog ventila sigurnosti, postupak je istovetan s tim što se sve navedene radnje vrše sa strane tog ventila sigurnosti. U svakom momentu samo jedan od ventila sigurnosti može da bude van upotrebe. Uz prekretni uređaj isporučuje se i ključ za okretanje vretena.

 

Detaljnu specifikaciju proizvoda pogledajte ovde.

Gasteh.pro