Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 123 BV

Regulator pritiska direktnog dejstva tip 123-BV

Regulator pritiska tip 123-BV predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2 ) u okviru regulacione grupe (RG). Nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Ovaj regulator pritiska u sebi sadrži odušni ventil koji pri naglom porastu pritiska čuva membranu od pucanja i vrši trenutno rastere}enje regulacione linije.

Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2 ) do priključka na regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator pritiska se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom). Sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) služi da gas (pritiska p2 ) dovede do priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do pbl aktivira blokadni mehanizam.

Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Moguća je i varijanta regulatora bez blokadnog ventila (tip: 123).

Ugradnja regulatora pritiska 

Ugradnja regulatora pritiska moguća je u horizontalnom i vertikalnom položaju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Prilikom ugradnje na gasne rampe, vod od disajnog ventila regulatora izvesti van prostorije. Na regulatoru je za ove potrebe predviđen priključak R3/4”. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: