icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 123 BV

Regulator pritiska direktnog dejstva tip 123-BV

Regulator pritiska tip 123-BV predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2 ) u okviru regulacione grupe (RG). Nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Ovaj regulator pritiska u sebi sadrži odušni ventil koji pri naglom porastu pritiska čuva membranu od pucanja i vrši trenutno rastere}enje regulacione linije.

Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2 ) do priključka na regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator pritiska se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom). Sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) služi da gas (pritiska p2 ) dovede do priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do pbl aktivira blokadni mehanizam.

Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Moguća je i varijanta regulatora bez blokadnog ventila (tip: 123).

Ugradnja regulatora pritiska 

Ugradnja regulatora pritiska moguća je u horizontalnom i vertikalnom položaju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Prilikom ugradnje na gasne rampe, vod od disajnog ventila regulatora izvesti van prostorije. Na regulatoru je za ove potrebe predviđen priključak R3/4”. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: