icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska gasa tip 113

Regulator visokog pritiska gasa tip 113 – Mali i pilot regulatori

Regulator visokog pritiska gasa tip 113 predstavlja regulator visokog pritiska koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Regulator je predviđen za visoke pritiske do 100 bar. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navojni. Prilikom podešavanja pritiska opruge isti se očitava na manometru montiranom na telu regulatora. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sa desna na levo (prikazano na crtežu).

Regulator visokog pritiska gasa tip 113 u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) se nalazi u otvorenom položaju tj. sila opruge preko membranskog sklopa potiskuje trn u otvoreni položaj. Puštanjem gasa u instalaciju, ulazni pritisak gasa prolazi kroz diznu i deluje na gornju stranu membrane (klipa) 8 savlađujući silu opruge, pritvarajući regulator do izjednačenja pritiska u izlaznom vodu (p2) sa zadatim izlaznim pritiskom. Porastom pritiska (p2) iznad zadatog, sila iznad membrane (klipa) raste savlađujići silu opruge i zatvara regulator, trn naleže na sedište. Pad pritiska u izlaznom vodu dovodi do ponovnog otvaranja regulatora i obavljanja njegove funkcije – odražavanje izlaznog pritiska (p2) konstantnim. Sila opruge se zadaje i podešava pritezanjem ili otpuštanjem regulacionog zavrtnja. Membrana je probušena i ne učestvuje u regulaciji.

Specifikacije: