icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 128-P

Regulator pritiska tip 128-P – Regulatori pritiska direktnog dejstva

Regulator pritiska tip 128-P predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p1) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p2) i protoka. U komoru gasne opruge ovog regulatora, integrisan je ventil sigurnosti. Regulator je predviđen za visoke pritiske do 150 bar i temperature gasa do 90 °C. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao prirubnički. Prilikom podešavanja pritiska gasne opruge (pGO) isti se očitava na manometru montiranom na poklopcu regulatora.

Opis rada

Regulator pritiska tip 128-P, u početnom stanju kada u oevovodu nema gasa, nalazi se u otvorenom položaju tj. sila gasne opruge (pritisak u komori poklopca regulatora ) preko membranskog sklopa poti skuje trn i klip regulatora u otvoreni položaj.
Puštanjem gasa u instalaciju pritisak deluje na gornju stranu membrane i savlađuje silu gasne opruge, pritvarajućl regulator do izjednačenja pritiska u izlaznom vodu pt i zadatog izlaznog pritiska. Porastom pritiska pt iznad zadatog, sila iznad membrane raste svlađujući silu gasne opruge i zatvara regulator (klip naleže na sedišta ). Pad pritiska u izlaznom vodu dovodi do ponovnog otvaranja regulatora i obavljanja njegove osnovne funkcije – održavanje izlaznog pritiska P2 konstantnim. Sila gasne opruge se podešava pomoću trna za punjenje komore. Rasterećenje komore gasne opruge vrši se preko trna. U slučaju oštećenja kontaktnih površina klipa i sedišta regulatora, omogućeno je da se prilikom servisa iskoriste druge strane ovih pozicija. Ovakvo konstrukciono rešenje omogućava jednostavnije održavanje i uštedu u vremenu (detalj „A“ i „B“).

Specifikacije:

]

Uputstvo: