Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 139 BV

Regulatori pritiska (monitor regulacija) – Regulator pritiska tip 139 BV bez i sa blokadnim ventilom

Regulator pritiska tip 139 BV bez i sa blokadnim ventilom predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbe|uje konstantnu vrednost izlaznog pritiska ( p2 ) u okviru regulacione grupe ( RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska ( p1 ) i protoka. Preko impulsnog voda ( V1 ) dovodi se gas pritiska ( p2 ) do priključka na pilotu i regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod ( V2 ) služi da gas (pritiska p2) dovede do prikljuna blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p aktivira blokadni mehanizam. bl Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 139-BV. Prema zahtevu kupca isporu~uje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska sa davačem položaja otvorenosti, odnosno zatvorenosti.

Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugra|ivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno . Ugrađuje se u horizontalnom i vertikalnom položaju.

Kompletnu specifikaciju pogledajte ovde.

Gasteh.com