icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 143

Regulator pritiska tip 143 – Regulatori pritiska bez i sa blokadnim mehanizmom

Regulator pritiska tip 143 predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Preko impulsnog voda V dovodi se gas (pritiska p2) do priključka na pilotu i regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.
Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod V služi da gas (pritiska p2) dovede do priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do pbl aktivira blokadni mehanizam.
Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 143-BV. Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u i0nstalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno (dato na crtežima). Ugrađuje se u gasovode u horizontalnom i vertikalnom položaju.

Opis rada

Regulator pritiska tip 143-BV u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) nalazi se u zatvorenom položaju tj. membrana je pod dejstvom opruge pritisnuta uz sedište. Pečurka blokadnog mehanizma je odmaknuta od glavnog sedišta, pa je omogućen prolaz gasa kroz diznu. Pilot se nalazi u zatvorenom položaju. Puštanjem gasa u instalaciju, on prolazeći kroz kućište ventila i diznu deluje na membranu i teži da otvori regulator, odnosno savlada oprugu.
Ulazni pritisak se impulsnim vodom dovodi sa kućišta ventila do prigušnice. Finim podešavanjem prigušnice, na njenom izlazu ostvaruje pritisak koji se dalje razvodi na dve strane: do gornje komore membrane i do pilota regulatora. Pritisak koji je doveden do komore (zajedno sa oprugom) teži da zatvori regulator. Zadatak pilota je da ostvari upravljački pritisak potreban za rad regulatora.
Kada se na izlazu regulatora dobije zadata vrednost izlaznog pritiska, tada je uspostavljena ravnoteža sila u pilotu i regulatoru, odnosno dobijena vrednost upravljačkog pritiska potrebna da se ostvari zahtevana pozicija membrane regulatora u odnosu na sedište. U slučaju rasta izlaznog pritiska, pritvara se pilot, viši upravljački pritisak deluje i na membranu, pritvara regulator i tako snižava izlazni pritisak na podešenu vrednost.

Opis rada blokadnog mehanizma

Blokadni mehanizam, zajedno sa kućištem regulatora čini sigurnosno prekidni (blokadni) ventil, koji omogućava prekid toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska).
Impulsnim vodom se gas izlaznog pritiska p2 vodi do pilota blokade, koji predstavlja aktuator blokadnog mehanizma.
Porastom pritiska p2 do pblv raste sila na membrani (a) pilota blokade i savlađuje se opruga visokog pritiska (b), tako da dolazi do aksijalnog pomeranja trna brave pilota blokade (c), koji preko potiskivača (d) zakreće telo ključa blokadnog mehanizma (e). Zakretanjem tela ključa oslobađa se mesto za pomeranje kuglice brave (f) i trn (g) pod dejstvom opruge gura pečurku (h) blokade na sedište i prekida protok gasa.
Padom pritiska p2 do pblv opada sila na membrani pilota blokade, tako da opruga niskog pritiska (i) pomera trn brave pilota blokade, a on preko potiskivača aktivira blokadni mehanizam, kao u prethodnom slučaju.

Deblokada blokadnog ventila (mehanizma)

Zaštita od visokog i niskog pritiska:

  • zatvoriti zaporni organ na ulazu regulacione linije (zaporni organ na izlazu zatvoren),
  • okretanjem točka (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu) izvršiti izjednačavanje pritisaka, a zatim daljim okretanjem izvršiti deblokadu,
  • postepeno otvoriti zaporni organ na ulazu regulacione linije.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: