icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulatori pritiska tip 124 BV direktnog dejstva

Regulatori pritiska tip 124 BV direktnog dejstva bez i sa blokadnim ventilom

Regulatori pritiska tip 124 BV direktnog dejstva bez i sa blokadnim ventilom predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Ovaj regulator u sebi sadrŽi oduŠni ventil koji pri naglom porastu pritiska čuva membranu od pucanja i vrši trenutno rasterećenje regulacione linije. Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2) do priključka na regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak. Regulatori pritiska direktnog dejstva tip 124 se izvode i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) takođe služi da gas (pritiska p2) dovede do priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do pbl aktivira blokadni mehanizam.

Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Moguća je i varijanta regulatora bez blokadnog ventila (tip: 124). Ugradnja regulatora moguća je u horizontalnom i vertikalnom položaju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Prilikom ugradnje na gasne rampe, vod od disajnog ventila regulatora izvesti van prostorije. Na regulatoru je za ove potrebe predviđen priključak R3/4”. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno.

OPIS RADA: 

Regulatori pritiska direktnog dejstva tip 124 BV bez i sa blokadnim ventilom u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) nalazi se u otvorenom poloŽaju tj. sila opruge (7) preko membranskog sklopa i poluge (5), povlači trn (4) na kojem je pečurka (3) u otvorenom položaju. Puštanjem gasa u instalaciju, pritisak deluje na donju površinu membrane (6) i savlađuje silu opruge, pritvarajući regulator do izjednačenja pritiska u izlaznom vodu p2 i zadatog izlaznog pritiska. Porastom pritiska p2 iznad zadatog, sila ispod membrane raste, savlađujući pored sile opruge i silu delovanja ulaznog pritiska (p1)na pečurku i zatvara regulator. Porast pritiska p2 do trenutka zatvaranja procentualno je izražen zatvornom grupom (ZG). Pad pritiska u izlaznom vodu (odnosno dalje odvijanje potrošnje gasa) dovodi do ponovnog otvaranja regulatora i obavljanje njegove osnovne funkcije – održavanje konstantnog izlaznog pritiska (p2) u okviru granica odstupanja, predstavljenih procentualno – regulacionom grupom (RG). Sila opruge (7) zadaje se pritezačem opruge (8).

OPIS RADA BLOKADNOG MEHANIZMA

Porast pritiska do vrednosti graničnog pritiska blokiranja rada (pritiska aktiviranja blokadnog mehanizma) dovodi do pomeranja membanskog sklopa blokadnog mehanizma na gore, koji povlači polugu (21) i aktivira zubac brave (18), čime je oslobođena čaura (17), a samim tim i osovinica (16) koja pod dejstvom sile opruge okidanja blokade (22) potiskuje pečurku (14) na diznu (2). Prilikom aktiviranja blokadnog ventila usled previsokog pritiska, membranski sklop savlađuje silu opruge VP (23) koja se zadaje pritezačem opruge VP (24). Do aktiviranja blokadnog mehanizma (usled preniskog izlaznog pritiska) dolazi tako što sila opruge NP (19) potisne membranski sklop na dole koji preko poluge (21) aktivira zubac brave, oslobađa čauru odnosno odbravljuje blokadni mehanizam.

Sila opruge NP (19) zadaje se pritezačem opruge NP (20). Deblokada blokadnog ventila može se izvršiti samo ručno i to na sledeći način: Skinuti ručni potezač (26) sa donjeg kućišta blokade (15). Okrenuti ručni potezač i navrnuti ga na osovinicu (16). Polako povući ručni potezač toliko da gas moze da prestrujava kroz pečurku blokade i zadržati ga nekoliko sekundi u tom položaju dok se pritisci ne izjednače, onda izvući ručni potezač do kraja, zatim pustiti potezač. Ispravan blokadni mehanizam ostaje u zabravljenom polozaju. Odvrnuti ručni potezač sa osovinice i ponovo ga uvrnuti u donje kućište blokade. Polako otvoriti izlaznu slavinu i pratiti pritisak na manometru.

Detaljnije

Gasteh.pro