icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K

Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K

Blokadni ventili gasa za zaštitu sistema grejanja gasa i nafte

Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K su namenjeni za zaštitu zatvorenih sistema grejanja prirodnog gasa, nafte i ostalih energetskih i tehničkih fluida, koji su pod višim pritiskom u odnosu na pritisak u instalaciji grejnog fluida. Ventili automatski zatvaraju dovodni i odvodni vod grejnog fluida dogrejača gasa u slučaju kvara na dogrejaču i prodora zagrevanog uinstalaciju grejnog fluida. Ventil tip: 236-K se izrađuje sa mogućnošću zatvaranja glavnog sedišta sa obe strane (sa donje postoji pečurka sa zaptivačem i vreteno). Na kraju vretena je okretač za ručno zatvaranje, pa ova izvedba funkcioni{e i kao ručni zaporni ventil. Izvedba ventila tip: 236 nema tu mogućnost, već zahteva ugrdnju zasebnog zapornog ventila. Temperaturno područje rada je (-20 ÷ +100) °C, a po zahtevu i (-60 ÷ +100) °C.

OPIS RADA

Signal pritiska grejnog fluida (u instalaciji) se kroz kanal (K) dovodi do sigurnosnog ventila (koji je u normalnom radu zatvoren). Ukoliko dođe do povišenja pritiska i on dostigne unapred zadatu vrednost pritiska aktiviranja, tada savlada silu opruge iznad membrane i otvori ventil. Fluid izlazi kroz sedište sigurnosnog ventila i prazni komoru sprovodnika. Na taj način se stvara razlika pritisaka iznad i ispod glave trna u cilindru sprovodnika i dolazi do pomeranja trna koji povlači zatvarač i tako prekida tok grejnog fluida kroz ventil. Sila pritiska fluida (na ulazu) dodatno pritiska zatvarač. Da bi se ventil ponovo aktivirao, potrebno je da dođe do sniženja pritiska na ulazu blokadnog ventila i na taj način izjednače pritisci iznad i spod glave trna, tako da opruga podiže zatvarač i otvara blokadni ventil.
Na ulaznom i izlaznom delu svakog ventila ugrađeni su manometri, zbog mogućnosti očitavanja pritiska. Blokadni ventil tip: 236-K poseduje mogućnost ručnog zatvaranja sa donje strane, pomoću okretača.

Detaljnu specifikaciju pogledajte ovde.

Gasteh.pro