icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno prekidni ventili tip 231 bv

Blokadni ventil za niski pritisak – Sigurnosno prekidni ventili tip 231-BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 231-BV blokadni je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog ili preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju sniženja ulaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se deblokirati ručno. U normalnom stanju (radnom), blokadni ventil je otvoren.

Ugradnja i povezivanje

Prilikom ugradnje obavezno proveriti da li je instalacija ispred blokadnog ventila čista. Ventil se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Izrađuje se sa smerom ulaska gasa s leva na desno (dato na crtežima), osim ukoliko se to porudžbinom drugačije traži.

Opis rada

Blokadni ventil se izvodi sa zaštitom od previsokog ili sa zaštitom protiv previsokog i preniskog pritiska.

Izlazni pritisak se impulsnim vodom dovodi ispod membranskog sklopa blokadnog mehanizma. Porast pritiska prouzrokuje pomeranje membranskog sklopa naviše koji preko poluge povlači potiskivač, čime je oslobođena kuglica, a samim time i osovinica koja pod oprugom potiskuje pečurku na sedište tela ventila. Pri porastu izlaznog pritiska membranskog sklopa savlađuje oprugu VP. Pad izlaznog pritiska dovodi do pomeranja membranskog sklopa usled sile opruge NP, koja preko poluge povlači osovinicu i oslobađa kuglicu, odnosno otključava bravu blokadnog mehanizma. Podešavanje prtiska aktiviranja obezbeđuje se pomoću pritezača opruge VP i pritezača opruge NP. Okretanje pritezača u smeru kazaljke na satu, povišava se pritisak aktiviranja i obrnuto. Blokada se ručno deaktivira povlačenjem ručnog potezača.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: