icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P

Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P

– Protivlomni ventili-

Namena: Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S-S, tip: 238-N i tip: 238-P se koriste na cevnim instalacijama i postrojenjima, za ugradnju na posude pod pritiskom, radi sprečavanja isticanja fluida usled prekomernog protoka. Nazivaju se i ventili za ograničavanje prekomernog protoka. Najviše se koriste na instalacijama propan-butan-a (maks. radni pritisak je 16,7 bar).

OPIS RADA:  Kada na cevovodu ( na kome se nalazi i protivlomni ventil) nema nikakvih poremećaja, fluid nesmetano prolazi kroz ventil. Opruga odgovarajućom silom drži pečurku u otvorenom položaju u odnosu na sedište. Fluid prolazi kroz otvore (koji se nalaze između pečurke i sedišta) i zadovoljava kapacitet za koji je predviđen.

ZATVARANJE(BLOKIRANJE) PROTIVLOMNOG VENTILA

Ukoliko u cevovodu (nizvodno od ugrađenog ventila) dođe do naglog  pada pritiska (usled loma cevi ili sl.), tada zbog znatno povećane brzine strujanja fluida između pečurke i sedišta ventila, nastane razlika pritiska koji deluju na pečurku i formira se sila koja savlađuje silu opruge i zatvara ventil. Na taj način sprečava nekontrolisano isticanje fluida u atmosferu i štite delovi postrojenja, koji se nalaze “nizvodno” od ventila u instalaciji. Osim što se ovim sprečava štetno i opasno isticanje fluida iz instalacije, omogućuje se i brza i efikasna popravka ili zamena oštećenog cevovoda.

OTVARANJE (DEBLOKIRANJE) PRELOMNOG VENTILA

Kada se popravi oštećeni cevovod i nepropusno spoje  njegovi delovi, kroz otvor (a) kjoi se nalazi na pečurki ventila, fluid polako prolazi. Posle izvesnog vremena, dolazi do izjednačavanja pritisaka ispred i iza protivlomnog ventila, tako da se u određenom trenutku aktivira opruga i automatski odvaja pečurku od sedišta, a tim otvara ventil.

Na taj način se ponovo uspostavlja nesmetani protok fluida  kroz cevovod.

UGRADNJA I POVEZIVANJE:  Ugradnja protivlomnih ventila na cevovodne sisteme, se ostvaruje kao sendvič izvedba između prirubnice (tip:238-S), navojnom vezom (tip:238-N) ili prirubničkom (tip:238-P) i to u horizontalnom i vertikalnom ili kosom položaju.

Mera nazivnog otvora protivlomnog ventila mora biti ista (ili manja) u odnosu na nazivni otvor cedvovoda (odnosno dela postrojenja) gde se taj ventil ugrađuje.

Smer strujanja protivlomnog ventila (kao i zatvaranja tj.blokiranja) mora na kućištu (1) biti vidno označen strelicom.

Svi delovi ventila (kućište, sedište, opruga, zavrtanj i dr.)galvanski se zaštićuju cinkovanjem, ili su izrađeni od nerđajućih materijala(pečurka).

Gasteh.pro[

Specifikacije:

Uputstvo: