Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P

Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P

– Protivlomni ventili-

Namena: Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S-S, tip: 238-N i tip: 238-P se koriste na cevnim instalacijama i postrojenjima, za ugradnju na posude pod pritiskom, radi sprečavanja isticanja fluida usled prekomernog protoka. Nazivaju se i ventili za ograničavanje prekomernog protoka. Najviše se koriste na instalacijama propan-butan-a (maks. radni pritisak je 16,7 bar).

OPIS RADA:  Kada na cevovodu ( na kome se nalazi i protivlomni ventil) nema nikakvih poremećaja, fluid nesmetano prolazi kroz ventil. Opruga odgovarajućom silom drži pečurku u otvorenom položaju u odnosu na sedište. Fluid prolazi kroz otvore (koji se nalaze između pečurke i sedišta) i zadovoljava kapacitet za koji je predviđen.

ZATVARANJE(BLOKIRANJE) PROTIVLOMNOG VENTILA

Ukoliko u cevovodu (nizvodno od ugrađenog ventila) dođe do naglog  pada pritiska (usled loma cevi ili sl.), tada zbog znatno povećane brzine strujanja fluida između pečurke i sedišta ventila, nastane razlika pritiska koji deluju na pečurku i formira se sila koja savlađuje silu opruge i zatvara ventil. Na taj način sprečava nekontrolisano isticanje fluida u atmosferu i štite delovi postrojenja, koji se nalaze “nizvodno” od ventila u instalaciji. Osim što se ovim sprečava štetno i opasno isticanje fluida iz instalacije, omogućuje se i brza i efikasna popravka ili zamena oštećenog cevovoda.

OTVARANJE (DEBLOKIRANJE) PRELOMNOG VENTILA

Kada se popravi oštećeni cevovod i nepropusno spoje  njegovi delovi, kroz otvor (a) kjoi se nalazi na pečurki ventila, fluid polako prolazi. Posle izvesnog vremena, dolazi do izjednačavanja pritisaka ispred i iza protivlomnog ventila, tako da se u određenom trenutku aktivira opruga i automatski odvaja pečurku od sedišta, a tim otvara ventil.

Na taj način se ponovo uspostavlja nesmetani protok fluida  kroz cevovod.

UGRADNJA I POVEZIVANJE:  Ugradnja protivlomnih ventila na cevovodne sisteme, se ostvaruje kao sendvič izvedba između prirubnice (tip:238-S), navojnom vezom (tip:238-N) ili prirubničkom (tip:238-P) i to u horizontalnom i vertikalnom ili kosom položaju.

Mera nazivnog otvora protivlomnog ventila mora biti ista (ili manja) u odnosu na nazivni otvor cedvovoda (odnosno dela postrojenja) gde se taj ventil ugrađuje.

Smer strujanja protivlomnog ventila (kao i zatvaranja tj.blokiranja) mora na kućištu (1) biti vidno označen strelicom.

Svi delovi ventila (kućište, sedište, opruga, zavrtanj i dr.)galvanski se zaštićuju cinkovanjem, ili su izrađeni od nerđajućih materijala(pečurka).

Gasteh.pro[

Specifikacije:

Uputstvo: