icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Diferencijalni manometar tip 616

Diferencijalni manometar tip 616 – kontrolna oprema

Diferencijalni manometar tip 616 namenjen je pre svega za merenje pada pritiska na filterima, procesnim aparatima, ventilima i dr. Može se koristiti i kao indikator protoka u kombinaciji sa blendama i sondama, jednostavan je po konstrukciji, pouzdan u radu i lako se održava. Po zahtevu, manometar može biti opremljen sa graničnim električnim kontaktima za signalizaciju max. i min. diferencijalnog pritiska.

Opis rada

Diferencijalni manometar tip  616 ima dva osnovna sklopa, prizmatično, aluminijumsko telo i pokazni instrument. Duž prizmatičnog tela prolazi cilindrični otvor u koji je smešten lako pokretljivi klip na čije baze deluju pritisci iz priključaka + i –, koji se nalaze na zadnjoj strani tela. Klip se oslanja na mernu oprugu tako da mu je pomeranje proporcionalno diferencijalnom pritisku. Na klip je pričvršćen magnet koji je u sprezi sa magnetom na osovini skazaljke instrumenta. Takvim načinom uzduženo kretanje klipa je pretvorene u ugaono kretanje skazaljke. Kretni sistem instrumenta nije u kontaktu sa fluidom. Na gornjem delu tela može biti ugrađena slavinica koja omogućuje bezudarno uključenje manometra. Instrument ima pored indikatorske kazaljke i „maksimalnu“ kazaljku koja ostaje na maksimalno postignutom pritisku. Manometar se priključuje na instalaciju sa dve cevne grane od G1/4″, posredstvom odgovarajućih slavina. Zahvaljujući postojećoj slavinici nema potrebe da se u instalaciju ugrađuje treća slavina za kratku vezu ulaza + i –. Kada postoji zahtev da se manometar ugrađuje u tablu isti će biti isporučen sa odgovarajućim nosačem na kuliji instrumenta. Manometar se u toku upotrebe prlja u zavisnosti od zaprljanosti gasa kojim se meri, što se očitava neravnomernim pokazivanjem instrumenta, pa se klip i cilindar moraju očistiti nekim neagresivnim rastvaračem (akohol, benzin, deterdžent…). Zatim, potrebno je podmazati klip i cilindar tankim filmom silikonske masti i vratiti nazad delove tako da klip klizi lako, bez zapinjanja i na kraju podesiti vijcima na krajevima cilindra „nulu“ i „opseg“ pokazivanja manometra. Po zahtevu kupca sa donje strane diferencijalnog manometra se ugrađuje induktivni davač koji služi za detekciju položaja klipa („otvoreno“ – „ zatvoreno“).

Specifikacije: