Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Diferencijalni manometar tip 616

Diferencijalni manometar tip 616 – kontrolna oprema

Diferencijalni manometar tip 616 namenjen je pre svega za merenje pada pritiska na filterima, procesnim aparatima, ventilima i dr. Može se koristiti i kao indikator protoka u kombinaciji sa blendama i sondama, jednostavan je po konstrukciji, pouzdan u radu i lako se održava. Po zahtevu, manometar može biti opremljen sa graničnim električnim kontaktima za signalizaciju max. i min. diferencijalnog pritiska.

Opis rada

Diferencijalni manometar tip  616 ima dva osnovna sklopa, prizmatično, aluminijumsko telo i pokazni instrument. Duž prizmatičnog tela prolazi cilindrični otvor u koji je smešten lako pokretljivi klip na čije baze deluju pritisci iz priključaka + i –, koji se nalaze na zadnjoj strani tela. Klip se oslanja na mernu oprugu tako da mu je pomeranje proporcionalno diferencijalnom pritisku. Na klip je pričvršćen magnet koji je u sprezi sa magnetom na osovini skazaljke instrumenta. Takvim načinom uzduženo kretanje klipa je pretvorene u ugaono kretanje skazaljke. Kretni sistem instrumenta nije u kontaktu sa fluidom. Na gornjem delu tela može biti ugrađena slavinica koja omogućuje bezudarno uključenje manometra. Instrument ima pored indikatorske kazaljke i „maksimalnu“ kazaljku koja ostaje na maksimalno postignutom pritisku. Manometar se priključuje na instalaciju sa dve cevne grane od G1/4″, posredstvom odgovarajućih slavina. Zahvaljujući postojećoj slavinici nema potrebe da se u instalaciju ugrađuje treća slavina za kratku vezu ulaza + i –. Kada postoji zahtev da se manometar ugrađuje u tablu isti će biti isporučen sa odgovarajućim nosačem na kuliji instrumenta. Manometar se u toku upotrebe prlja u zavisnosti od zaprljanosti gasa kojim se meri, što se očitava neravnomernim pokazivanjem instrumenta, pa se klip i cilindar moraju očistiti nekim neagresivnim rastvaračem (akohol, benzin, deterdžent…). Zatim, potrebno je podmazati klip i cilindar tankim filmom silikonske masti i vratiti nazad delove tako da klip klizi lako, bez zapinjanja i na kraju podesiti vijcima na krajevima cilindra „nulu“ i „opseg“ pokazivanja manometra. Po zahtevu kupca sa donje strane diferencijalnog manometra se ugrađuje induktivni davač koji služi za detekciju položaja klipa („otvoreno“ – „ zatvoreno“).

Specifikacije: