icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатор притиска тип 143

Регулатор притиска тип 143 – Регулатори притиска без и са блокадним механизмом

Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Преко импулсног вода В доводи се гас (притиска п2) до прикључка на пилоту и регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак.
Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска). Импулсни вод В служи да гас (притиска п2) доведе до прикључка на блокадном механизму и да при његовом порасту до пбл активира блокадни механизам.
Регулатор са интегрисаним блокадним механизмом носи ознаку 143-БВ. Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у и0нсталације где је пре њега постављен филтер. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно (дато на цртежима). Уграђује се у гасоводе у хоризонталном и вертикалном положају.

Опис рада

Регулатор притиска тип 143-БВ у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) налази се у затвореном положају тј. мембрана је под дејством опруге притиснута уз седиште. Печурка блокадног механизма је одмакнута од главног седишта, па је омогућен пролаз гаса кроз дизну. Пилот се налази у затвореном положају. Пуштањем гаса у инсталацију, он пролазећи кроз кућиште вентила и дизну делује на мембрану и тежи да отвори регулатор, односно савлада опругу.
Улазни притисак се импулсним водом доводи са кућишта вентила до пригушнице. Финим подешавањем пригушнице, на њеном излазу остварује притисак који се даље разводи на две стране: до горње коморе мембране и до пилота регулатора. Притисак који је доведен до коморе (заједно са опругом) тежи да затвори регулатор. Задатак пилота је да оствари управљачки притисак потребан за рад регулатора.
Када се на излазу регулатора добије задата вредност излазног притиска, тада је успостављена равнотежа сила у пилоту и регулатору, односно добијена вредност управљачког притиска потребна да се оствари захтевана позиција мембране регулатора у односу на седиште. У случају раста излазног притиска, притвара се пилот, виши управљачки притисак делује и на мембрану, притвара регулатор и тако снижава излазни притисак на подешену вредност.

Опис рада блокадног механизма

Блокадни механизам, заједно са кућиштем регулатора чини сигурносно прекидни (блокадни) вентил, који омогућава прекид тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска).
Импулсним водом се гас излазног притиска п2 води до пилота блокаде, који представља актуатор блокадног механизма.
Порастом притиска п2 до пблв расте сила на мембрани (а) пилота блокаде и савлађује се опруга високог притиска (б), тако да долази до аксијалног померања трна браве пилота блокаде (ц), који преко потискивача (д) закреће тело кључа блокадног механизма (е). Закретањем тела кључа ослобађа се место за померање куглице браве (ф) и трн (г) под дејством опруге гура печурку (х) блокаде на седиште и прекида проток гаса.
Падом притиска п2 до пблв опада сила на мембрани пилота блокаде, тако да опруга ниског притиска (и) помера трн браве пилота блокаде, а он преко потискивача активира блокадни механизам, као у претходном случају.

Деблокада блокадног вентила (механизма)

Заштита од високог и ниског притиска:

  • затворити запорни орган на улазу регулационе линије (запорни орган на излазу затворен),
  • окретањем точка (у смеру супротном од кретања казаљке на сату) извршити изједначавање притисака, а затим даљим
  • окретањем извршити деблокаду,
  • постепено отворити запорни орган на улазу регулационе линије

Спецификације:

Упутство: