icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска тип 124 БВ директног дејства без и са блокадним вентилом

Регулатори притиска тип 124 БВ директног дејства без и са блокадним вентилом

ПРИМЕНА: природни гас, пропан бутан, ваздух, азот и технички гасови

Подаци:
Улазни притисак: п1 = маџ 12 бар
Излазни притисак: п2 = 0,01 ÷ 0,3 бар
Димензије: ДН40, ДН50, ПН16, АНСИ150

УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ: Регулатор притиска тип: 124-БВ представља регулатор директног дејства који обезбеЂује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Овај регулатор у себи садрЖи одуШни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања и врши тренутно растерећење регулационе линије. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска п2) до прикључка на регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска). Импулсни вод (В2) такође служи да гас (притиска п2) доведе до прикључка на блокадном механизму и да при његовом порасту до пбл активира блокадни механизам. Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Могућа је и варијанта регулатора без блокадног вентила (тип: 124). Уградња регулатора могућа је у хоризонталном и вертикалном положају. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Приликом уградње на гасне рампе, вод од дисајног вентила регулатора извести ван просторије. На регулатору је за ове потребе предвиђен прикључак Р3/4”. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно.

ОПИС РАДА:

Регулатор притиска тип: 124 у поЧетном стању (када у цевоводу нема гаса) налази се у отвореном полоЖају тј. сила опруге (7) преко мембранског склопа и полуге (5), повлачи трн (4) на којем је печурка (3) у отвореном положају. Пуштањем гаса у инсталацију, притисак делује на доњу површину мембране (6) и савлађује силу опруге, притварајући регулатор до изједначења притиска у излазном воду п2 и задатог излазног притиска. Порастом притиска п2 изнад задатог, сила испод мембране расте, савлађујући поред силе опруге и силу деловања улазног притиска (п1)на печурку и затвара регулатор. Пораст притиска п2 до тренутка затварања процентуално је изражен затворном групом (ЗГ). Пад притиска у излазном воду (односно даље одвијање потрошње гаса) доводи до поновног отварања регулатора и обављање његове основне функције – одржавање константног излазног притиска (п2) у оквиру граница одступања, представљених процентуално – регулационом групом (РГ). Сила опруге (7) задаје се притезачем опруге (8).

ОПИС РАДА БЛОКАДНОГ МЕХАНИЗМА

Пораст притиска до вредности граничног притиска блокирања рада (притиска активирања блокадног механизма) доводи до померања мембанског склопа блокадног механизма на горе, који повлачи полугу (21) и активира зубац браве (18), чиме је ослобођена чаура (17), а самим тим и осовиница (16) која под дејством силе опруге окидања блокаде (22) потискује печурку (14) на дизну (2). Приликом активирања блокадног вентила услед превисоког притиска, мембрански склоп савлађује силу опруге ВП (23) која се задаје притезачем опруге ВП (24). До активирања блокадног механизма (услед прениског излазног притиска) долази тако што сила опруге НП (19) потисне мембрански склоп на доле који преко полуге (21) активира зубац браве, ослобађа чауру односно одбрављује блокадни механизам. Сила опруге НП (19) задаје се притезачем опруге НП (20). Деблокада блокадног вентила може се извршити само ручно и то на следећи начин: Скинути ручни потезач (26) са доњег кућишта блокаде (15). Окренути ручни потезач и наврнути га на осовиницу (16). Полако повући ручни потезач толико да гас мозе да преструјава кроз печурку блокаде и задржати га неколико секунди у том положају док се притисци не изједначе, онда извући ручни потезач до краја, затим пустити потезач. Исправан блокадни механизам остаје у забрављеном полозају. Одврнути ручни потезач са осовинице и поново га уврнути у доње кућиште блокаде. Полако отворити излазну славину и пратити притисак на манометру.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: